قهرمانان

سوسای اویاما

بنیانگذار سبک کیوکوشین ...

کانچو ماتسوشیما

بنیانگذار سبک کیوکوشین ماتسوشیما ...

هانشی جان تیلور

نائب رئیس سبک کیوکوشین ماتسوشیما ...

شیهان آشوری

نماینده سازمان جهانی و رئیس کیوکوشین ماتسوش ...

شیهان باقری

نماینده سازمان جهانی کیوکوشین ماتسوشیما در ...

شیهان علی اکبر قاسمی

نماینده سازمان جهانی کیوکوشین ماتسوشیما و ر ...

رضا فولادیان

نماینده آقا و عضوهیئت رییسه سبک کیوکوشین ما ...

نسیم آبسته

نماینده خانم سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان آ ...

کیومرث اسلام زاده

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان آذ ...

خاتون اکبری

نماینده خانم سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان آ ...

رضا پاشایی

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان ار ...

داریوش باقری

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان اص ...

سیدمسعود رشیدی

عضوهیئت رئیس مدیراموراستانها ونماینده استا ...

رسول خرایی

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان ال ...

آقای طالبی

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان خر ...

مصطفی خدرزاده

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان کر ...

عبدالمجید مشایخ

نماینده آقا سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان که ...

سید خسرو مدنی

سید خسرو مدنی کمیته تحقیق و پژوهش ...

محسن نوروزی

کمیته نمایش ...

سحر اصحابی سیستان بلوچستان

نماینده خانم سبک کیوکوشین ماتسوشیما استان س ...