تجلیل از آقای محمد حاجیوند به عنوان نخبه علمی و ورزشی استان اصفهان پنجشنبه, 29 اسفند 98

تجلیل از آقای محمد حاجیوند به عنوان نخبه علمی و ورزشی استان اصفهان در سال ۱۳۹۸ توسط فرماندهان عاالی رتبه نظامی استان.

ایشان در سال ۱۳۹۸ مقاله ای را ارائه نمودند که در جشنواره بین المللی علمی خوارزمی رتبه یک را کسب نمودند. این مقاله توسط کتابخانه ملی ایران به چاپ رسیده و یک نسخه آن در کتابخانه ملی ایران قرار گرفته است.


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد