سومین استاژ داوری سبک های آزاد پنجشنبه, 29 اسفند 98


برگزاری سومین استاژ داوری سبکهای آزاد

مورخ1398.11.18

به تدریس شیهان عصمت السادات رحیمی فر (نماینده سبک کیوکوشین ماتسوشیما)
در قسمت کاتا

و تدریس اصول داوری کومیته به تدریس شیهان نرگس بختیاری 

باحضور نمایندگان  و داوران سبکهای:
👌🏻‌ ماتسوشیما
👌🏻اویاما
👌🏻شین کیوکوشین
👌🏻 شیدوکان
👌🏻 ناکامورا
👌🏻ایچی کگی


سومین استاژ داوری سبک های آزاد

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد