استاژ فنی پنجشنبه, 29 اسفند 98

برگزاری استاژ فنی زیر نظر شیهان رحیمی فر و شیهان موسوی واقع در فریدون شهر به میزبانی سنسی زهرا موسوی و با حضور 40 نفر شرکت کننده

در تاریخ
98/8/23


استاژ فنی

ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد