اعضای کمیته داوران معرفی شدند پنجشنبه, 29 اسفند 98

از سوی  هانشی علی اکبر قاسمی  اعضای کمیته داوران معرفی شدند 

   جناب آقای شیهان سیف الله جلالوند نایب رییس کمیته داوران 

        جناب آقای شیهان مرتضی بهادران دبیر کمیته داوران   

   جناب آقای شیهان عبدالرضا عسگری عضو کمیته داوران    

       جناب آقای شیهان محمد رضا نعیم عضو کمیته داوران

  جناب آقای شیهان احمد رضا میری عضو و مدرس کاتا

   جناب آقای شیهان غلامرضا فرهادی عضو کمیته داوران   

  آقای مسعود محمودی روابط عمومی کمیته داوران


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد