تمرین مشترک باحضورمربیان بزرگ استان فارس چهارشنبه, 28 اسفند 98

تمرین مشترک مورخه 19/4/98باحضورمربیان بزرگ استان فارس برگزار شد 

ریاست سبک شیهان احمد فرهادی و نایب رییس سبک شیهان احمدرضا میری به نکات ریزی که در ابتدای ترین تکنیک ها بود پرداختند.

این تمرین مشترک به میزبانی شیهان کیانوش حیدری نماینده شهر صدرا برگزار شد.

روابط عمومی سبک کیوکوشین ماتسوشیما فارس


ارسال دیدگاه

دیدگاه

هم اکنون دیدگاهی موجود نمی باشد