آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری 24 فروردین، 1399

آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری مسئول کمیته آموزش و عضو کمیته آزمون کیوکوشین ماتسوشیما را در بخش آموزش  سایت ببینید


آموزش داچی های کیوکوشین توسط شیهان نرگس بختیاری